สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) พื้นที่ลุ่มน้ำชี ดำเนินการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2563 รวม 5 เวที ดังนี้ 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2563 รวม 5 เวที ดังนี้

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) พื้นที่ลุ่มน้ำชี ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 จำนวน 10 เวที รวม 27 ลุ่มน้ำสาขา ระหว่างวันที่ 11-14 และ 16-20 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแผนงาน/โครงการตามทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำชีและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชาชนในพื้นที่

ติดตามข่าวสาร

Go to top