ลุ่มน้ำชี

ลุ่มน้ำชีครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 49,130 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,700,000 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา เพชรบูรณ์ เลย หนองบัวลำภู ขอนแก่น มหาสารคาม อุดรธานี กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี มีประชากรราว 5,939,234 คน โดยมีปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย 1,188 มิลลิเมตร และปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย 8,000-9,000 ล้าน ลบ.ม. ความต้องการน้ำทุกภาคส่วน 7,185 ล้าน ลบ.ม. แต่ความสามารถในการเก็บกักน้ำของลุ่มน้ำมีเพียง 6,407 ล้าน ลบ.ม. ลุ่มน้ำชีจึงประสบปัญหาเรื่องน้ำตลอดมา สามารถจัดปัญหาด้านน้ำตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ปัญหาน้ำท่วมชุมชนเมืองและพื้นที่เกษตร รวมถึงปัญหาคุณภาพน้ำ ที่เกิดจากการปล่อยน้ำทิ้งของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม การชะล้างของสารเคมีทางการเกษตรลงแหล่งน้ำ และสภาพพื้นที่ที่เป็นดินเค็ม ทั้งนี้ ลุ่มน้ำชีมีพื้นที่ป่าไม้ 5.09 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.6 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 20.42 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.5 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ ในจำนวนนี้ เป็นความเหมาะของดินสําหรับพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ประมาณ 13.32 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 65.23 เป็นความเหมาะสมสําหรับปลูกข้าว มีเนื้อที่ประมาณ 4.83 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 23.65 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-20 ธันวาคม 2562 รวม 10 เวที ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน และ 30 กันยายน 4 ตุลาคม 2562 รวม 10 เวที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าของการศึกษาและทางเลือกการพัฒนาของลุ่มน้ำชี รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อันจะนำไปสู่กระบวนการจัดทำแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ร่วมกันของพื้นที่ลุ่มน้ำชี...

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 1

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมด้วยผู้บริหาร สทนช. และ คณะที่ปรึกษาบริษัท ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี ณ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น...

อ่านเพิ่มเติม

สื่อประชาสัมพันธ์

วิดิทัศน์โครงการ

ประกอบการประชุมปฐมนิเทศโครงการ