การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ําชี
ระหว่างวันที่ 11 - 20 ธันวาคม 2562 รวม 10 เวที

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) พื้นที่ลุ่มน้ำชี ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 จำนวน 10 เวที รวม 27 ลุ่มน้ำสาขา ระหว่างวันที่ 11-14 และ 16-20 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแผนงาน/โครงการตามทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำชีและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชาชนในพื้นที่ โดยในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ได้จัดประชุมเวทีที่ 1 ณ หอประชุม 100 ปี ที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้ใช้น้ำ และประชาชนผู้ที่ให้ความสนใจ รวมทั้งสิ้น 86 คน โดยมี พ.จ.อ. อนุสิทธิ์ บัวหุ่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม

  - พ.จ.อ.อนุสิทธิ์ บัวหุ่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอคำเขื่อนแก้ว (ประธานในพิธี) -

สำหรับพื้นที่ลำน้ำชีตอนล่าง ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำชี และการจัดทำแผนงานพัฒนาลุ่มน้ำชีแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ ดังนี้

 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) พื้นที่ลุ่มน้ำชี ในระดับที่สามารถแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ ได้ รวมถึงการนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อยให้กับผู้ดำเนินโครงการโดยมุ่งหวังให้โครงการมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำนโยบาย แผนงาน รวมถึงแผนปฏิบัติการของโครงการในอนาคต

 นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมยังให้ข้อเสนอแนะด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยขอให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับข้อมูลโครงการอย่างทั่วถึง เนื่องจากโครงการนี้มีประโยชน์ต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างมาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถต่อยอดความรู้ที่ได้รับจากข้อมูลของโครงการในการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ได้ง่ายขึ้น และผู้ที่
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จะนำความรู้ที่ได้จากการประชุมไปแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบและพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการในทุกๆ ด้านต่อไป 

บรรยากาศภาพรวมของการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 เวทีที่ 1
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร