การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ําชี
ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน และวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 รวม 10 เวที

บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1